JULY 17, 2022

A true friend doesn’t care if you are successful or not, but only cares when you idiot can go out and meet her/him.
//
真正的朋友不在乎你成不成功 厉不厉害 只在乎 你这个傻逼什么时候能出来见上一面。
Zhēnzhèng de péngyǒu bùzàihū nǐ chéng bù chénggōng lì bù lìhài zhǐ zàihū nǐ zhège shǎbī shénme shíhòu néng chūlái jiàn shàng yīmiàn.
//
Một người bạn thực sự không quan tâm bạn có thành công hay không, lợi hại hay không, chỉ quan tâm khi nào bạn, cái tên ngốc này, có thể ra ngoài gặp mặt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *