JULY 13, 2022

I’m suddenly surprised to find that people are more terrifying than ghosts. Speaking of ghosts, you know it’s an enemy. People, on the other hand, are black and white elusive.
//
突然惊讶地发现人比鬼更可怕,说起鬼,就知道是寇,而人则黑白混杂,难以捉摸。
Túrán jīngyà de fāxiàn rén bǐ guǐ gèng kěpà, shuō qǐ guǐ, jiù zhīdào shì kòu, ér rén zé hēibái hùnzá, nányǐ zhuōmō.
//
Bỗng ngỡ ngàng thấy người đáng sợ hơn ma. Nói tới ma, biết ngay là giặc. Còn người thì lẫn lộn trắng đen, khó nắm bắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *