JULY 13, 2020 – 2

JULY 13, 2020 – 2

Hưởng thụ bận rộn, thích ứng cô đơn.
//
享受忙碌,适应孤独。 ​​​​
//
Enjoy being busy, adapt to loneliness. ​​​​

P.s.: Picture taken in Huangshan, Anhui, China in 2019.

Leave a Reply