JANUARY 8, 2022

Tất cả niềm vui và tự do đều nhất định phải có một cứ điểm, phải có một hòn đảo ở trong lòng, khi giương buồm xuất phát, biết mình có thể trở về bất kỳ lúc nào, như thế hành trình mới vui vẻ thực sự. Hoá ra, đằng sau tự do cũng phải có một loại ràng buộc không đổi, mới có thể trở thành tự do thực sự.
—— Tịch Mộ Dung
//
所有的欢乐和自由都必须要有一个据点,要有一个岛在心里,在扬帆出发的时候,知道自己随时可以回来,那样的旅程才会有真正的快乐。原来,自由的后面也要有一种不变的依恋,才能成为真正的自由。
——席慕蓉
Suǒyǒu de huānlè he zìyóu dōu bìxū yào yǒuyīgè jùdiǎn, yào yǒu yīgè dǎo zài xīnlǐ, zài yángfān chūfā de shíhòu, zhīdào zìjǐ suíshí kěyǐ huílái, nàyàng de lǚchéng cái huì yǒu zhēnzhèng de kuàilè. Yuánlái, zìyóu de hòumiàn yě yào yǒu yī zhǒng bù biàn de yīliàn, cáinéng chéngwéi zhēnzhèng de zìyóu.
——Xímùróng
//
All joy and freedom must have a stronghold. There must be an island in your heart. When sailing, you know that you can come back at any time. Such a journey will have real happiness. It turns out that there must be a constant attachment behind freedom in order to become true freedom.
——Xi Murong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *