JANUARY 23, 2022

Trước đây: Tiền gửi là nền tảng của giới trẻ!
Bây giờ: Thề sẽ làm việc chăm chỉ vào đầu năm cho đến khi khoản tiền gửi giống như một số điện thoại, ví dụ 8008208820, bây giờ thì hai chữ số cuối cùng đã hoàn thành, cố lên!
//
以前:存款就是年轻人的底气!
现在:年初发誓努力工作,直到存款看起来像电话号码,比如8008208820,现在已经完成最后两位数了,加油!
Yǐqián: Cúnkuǎn jiùshì niánqīng rén de dǐqì!
Xiànzài: Niánchū fāshì nǔlì gōngzuò, zhídào cúnkuǎn kàn qǐlái xiàng diànhuà hàomǎ, bǐrú 8008208820, xiànzài yǐjīng wánchéng zuìhòu liǎng wèi shùle, jiāyóu!
//
Before: Deposit is the confidence of young people!
Now: At the beginning of the year, I vowed to work hard until the deposit looked like a phone number, such as 8008208820. Now I have finished the last two digits. Come on!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *