You are currently viewing JANUARY 23, 2021

JANUARY 23, 2021

Bố tôi không muốn tôi làm việc bên ngoài, lo lắng tôi chịu khổ chịu tội. Ông ấy muốn để tôi về nhà tiếp quản việc kinh doanh của gia đình nhưng thực tế tôi không muốn vận mệnh sớm được an bài. Mấu chốt là thời tiết thế này cho heo ăn thật lạnh quá đi.
//
我爸不想让我自己在外面工作,担心我吃苦受罪,他想让我回家接管家族企业打理家族生意,可我实在不想命运早早的被安排,关键是这个天气喂猪真的好冷
//
My dad doesn’t want me to work outside. He is worried that I will suffer hardships. He wants me to go home and take over the family business, but I really don’t want my fate to be arranged early. The key is that it is really cold to feed pigs in this weather.

Leave a Reply