You are currently viewing JANUARY 2, 2020

JANUARY 2, 2020

Chúng ta thường đánh giá cao những sự việc làm được trong một năm và đánh giá thấp những biến hóa mà một thập kỷ có thể mang lại. Ước mơ trở thành sự thật, thường không phải trong một năm, mà là trong mười năm. Vui mừng cùng bạn chào đón MMXX và chúc bạn một thập kỷ mới tuyệt vời.
//
我们常常会高估一年能做的事情,而低估了十年所能带来的变化。梦想成真,往往不以年计,而以十年计。高兴和你迎来 MMXX,祝愿你开启美好的新十年。
//
We often overestimate what a year can do and underestimate the changes that a decade can bring. Dreams come true, often not in a year, but in ten years’ time. Glad to welcome you to MMXX and wish you a wonderful new decade.

Leave a Reply