JANUARY 17, 2020

JANUARY 17, 2020

Trước kia ăn Tết, thiếu chính là đồ Tết, không thiếu là phong vị. Hiện tại ăn Tết, có là đồ Tết, lại không có phong vị.
//
以前过年,缺的是年货,不缺的是年味。现在过年,有的是年货,却没了年味。
//
In the past, what was lacking was Lunar New Year’s goods, and what was not lacking was the taste. Now, there are plenty of Lunar New Year’s goods, but there is no taste.

Leave a Reply