JANUARY 12, 2020

Chỉ cần bạn muốn, lúc nào cũng không muộn, nhưng hãy dũng cảm. Bạn còn có rất nhiều thời gian để trở thành người mình mong muốn.
//
只要你想,何时都不晚,但是请勇敢。你还有很多时间,去成为自己想成为的人。 ​​​​
Zhǐyào nǐ xiǎng, hé shí dōu bù wǎn, dànshì qǐng yǒnggǎn. Nǐ hái yǒu hěnduō shíjiān, qù chéngwéi zìjǐ xiǎng chéngwéi de rén. ​​​​
//
Whenever you want, it’s not too late, but please be brave. You still have a lot of time to be the one you want to be.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *