JANUARY 10, 2022

Làm một người tử tế, có đủ ích kỷ, và mức độ thờ ơ phù hợp, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều.
//
做个大致善良的人,然后有适可而止的自私,和恰到好处的漠不关心,生活会轻松很多。 ​​​
Zuò gè dàzhì shànliáng de rén, ránhòu yǒu shìkě’érzhǐ de zìsī, hé qià dào hǎo chǔ de mòbùguānxīn, shēnghuó huì qīngsōng hěnduō. ​​​
//
Be a kind person, then with enough selfishness and proper indifference, life will be much easier. ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *