JANUARY 1, 2022

[12 Days Of Christmas, Day 8 – New Year’s Day]
Bạn phải thể hiện ra thành quả, mặc dù bạn cũng có thể lựa chọn kiếm cớ.
//
你得展现出成果,虽然你也可以选择找借口。
Nǐ děi zhǎnxiàn chū chéngguǒ, suīrán nǐ yě kěyǐ xuǎnzé zhǎo jièkǒu.
//
You have to deliver results when making excuses is an option.

Leave a Reply

Your email address will not be published.