It’s Not Good To Give Up Halfway

[12 Days Of Christmas, Day 3]
It’s not good to give up halfway, so I suggest that you like me until we get old.
//
半途而废不好 所以我建议你喜欢我到老。
Bàntú’érfèi bù hǎo suǒyǐ wǒ jiànyì nǐ xǐhuān wǒ dào lǎo.
//
Bán đồ nhi phế bất hảo sở dĩ ngã kiến nghị nhĩ hỉ hoan ngã đáo lão.
//
Bỏ cuộc giữa chừng cũng không tốt, nên em đề nghị anh hãy thích em đến già.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *