It Is These Difficulties That Define You

It is these difficulties that define you, and it is these difficulties that distinguish two different lifestyles, mediocre and extraordinary success.
//
正是这些难事定义你,正是这些难事区别着平庸和非凡成功两种不同的生活方式。
Zhèng shì zhèxiē nánshì dìngyì nǐ, zhèng shì zhèxiē nánshì qūbiézhāo píngyōng hé fēifán chénggōng liǎng zhǒng bùtóng de shēnghuó fāngshì.
//
Chính những khó khăn này đã định hình nên con người bạn, chính những khó khăn này đã ngăn cách hai lối sống khác nhau là tầm thường và thành công phi thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *