Making others happy is emotional intelligence; making yourself happy, that's life! Whether it's the daily necessities in your left hand or flowers and milk tea in your right, remember to always stay true to who you like to be.
|

Inner Fulfillment

😊🌸☕️
Making others happy is emotional intelligence; making yourself happy, that’s life! Whether it’s the daily necessities in your left hand or flowers and milk tea in your right, remember to always stay true to who you like to be.
//
让别人快乐,叫做情商,让自己快乐,那才是人生!不管是左手的柴米油盐,还是右手的鲜花与奶茶,记得都要保持自己喜欢的样子。
Ràng biérén kuàilè, jiàozuò qíngshāng, ràng zìjǐ kuàilè, nà cái shì rénshēng! Bùguǎn shì zuǒshǒu de cháimǐyóuyán, háishì yòushǒu de xiānhuā yǔ nǎichá, jìdé dōu yào bǎochí zìjǐ xǐhuān de yàngzi.
//
Nhượng biệt nhân khoái nhạc, khiếu tố tình thương, nhượng tự kỷ khoái nhạc, na tài thị nhân sinh! bất quản thị tả thủ đích sài mễ du diêm, hoàn thị hữu thủ đích tiên hoa dữ nãi trà, ký đắc đô yếu bảo trì tự kỷ hỉ hoan đích dạng tử.
//
Làm cho người khác vui vẻ gọi là trí tuệ cảm xúc, làm cho chính mình vui vẻ, đó mới là cuộc sống! Dù là cơm áo gạo tiền trong tay trái hay hoa tươi và trà sữa trong tay phải, hãy nhớ luôn giữ bản thân trong trạng thái mình yêu thích.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *