If You Want To Know If One Is A Benevolent Person

If you want to know if one is a benevolent person, it depends on whether he likes small animals.
//
如果你想知道一个人是否有爱心,那要看他是否喜欢小动物。
Rúguǒ nǐ xiǎng zhīdào yīgè rén shìfǒu yǒu àixīn, nà yào kàn tā shìfǒu xǐhuān xiǎo dòngwù.
//
Muốn biết một người có tình thương hay không, hãy nhìn xem người ấy có thích động vật nhỏ hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *