I Start Missing Summer

Autumn is here, I start missing summer, what a contradiction.
//
秋天来了 开始怀念夏天 多矛盾啊。​
Qiūtiān láile kāishǐ huáiniàn xiàtiān duō máodùn a.
//
Thu thiên lai liễu khai thủy hoài niệm hạ thiên đa mâu thuẫn a.​
Mùa thu đến rồi, tôi bắt đầu nhớ mùa hè, thật mâu thuẫn làm sao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *