I Have Been Studying The Meaning Of Life

I have been studying the meaning of life for most of my life, and the answer is still eating and drinking.
//
我大半生一直研究人生的意义,答案还是吃吃喝喝。——蔡澜 ​​​
Wǒ dà bànshēng yīzhí yánjiū rénshēng de yìyì, dá’àn háishì chīchīhēhē.——Cài Lán
//
Tôi đã nghiên cứu ý nghĩa của cuộc sống gần như cả cuộc đời mình, và câu trả lời vẫn là ăn và uống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *