I Hate Work Very Much

😬
I hate work very much, wasting so many years of my youth.
//
我挺憎恨工作的,浪费了我这么多年的青春。
Wǒ tǐng zēnghèn gōngzuò de, làngfèile wǒ zhème duōnián de qīngchūn.
//
Ngã đĩnh tăng hận công tác đích, lãng phí liễu ngã giá yêu đa niên đích thanh xuân.
//
Tôi ghét công việc, lãng phí bao nhiêu năm tuổi trẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *