I Don’t Wanna Lose You As My Friend

Whatever happens in the end, I don’t wanna lose you as my friend.
//
无论最后发生什么,我都不想失去你作为我的朋友。
Wúlùn zuìhòu fāshēng shénme, wǒ dū bùxiǎng shīqù nǐ zuòwéi wǒ de péngyǒu.
//
Vô luận tối hậu phát sinh thập yêu, ngã đô bất tưởng thất khứ nhĩ tác vi ngã đích bằng hữu.
Dù sau cùng chuyện gì xảy ra, tôi không muốn mất một người bạn như bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *