I Don’t Wanna Lose You As My Friend

Whatever happens in the end, I don’t wanna lose you as my friend.
//
无论最后发生什么,我都不想失去你作为我的朋友。
Wúlùn zuìhòu fāshēng shénme, wǒ dū bùxiǎng shīqù nǐ zuòwéi wǒ de péngyǒu.
//
Vô luận tối hậu phát sinh thậm ma, ngã đô bất tưởng thất khứ nhĩ tác vi ngã đích bằng hữu.
//
Dù sau cùng chuyện gì xảy ra, tôi không muốn mất một người bạn như bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *