Hang Out With Someone Who Puts Down Their Phone

Hang out with someone who puts down their phone and hears how your day is going.
//
和放下手机听你一天过得怎么样的人在一起。
Hé fàngxià shǒujī tīng nǐ yītiānguò dé zěnme yàng de rén zài yīqǐ.
//
Hòa phóng hạ thủ cơ thính nhĩ nhất thiên quá đắc chẩm ma dạng đích nhân tại nhất khởi.
//
Chơi cùng với một người đặt điện thoại của họ xuống và lắng nghe một ngày của bạn diễn ra như thế nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *