Grandma said: There is no such thing as being incompatible. Two yuan of salt can go with ten thousand dishes, but ten thousand dishes are tasteless without salt.
|

Grandma Wisdom

🍝🥗🤝
Grandma said: There is no such thing as being incompatible. Two yuan of salt can go with ten thousand dishes, but ten thousand dishes are tasteless without salt.
//
奶奶说:没有谁配不上谁,两块钱的盐可以配上万的菜,但上万的菜没有盐,也是淡而无味的。
Nǎinai shuō: Méiyǒu shéi pèi bù shàng shéi, liǎng kuài qián de yán kěyǐ pèi shàng wàn de cài, dàn shàng wàn de cài méiyǒu yán, yěshì dàn’érwúwèi de.
//
Nãi nãi thuyết: Một hữu thùy phối bất thượng thùy, lưỡng khối tiền đích diêm khả dĩ phối thượng vạn đích thái, đãn thượng vạn đích thái một hữu diêm, dã thị đạm nhi vô vị đích.
//
Bà nội nói: Không có ai không xứng với ai, hai đồng muối có thể phối với hơn mười ngàn món ăn, nhưng hơn mười ngàn món ăn không có muối cũng nhạt nhẽo vô vị.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *