Gongs And Drums Are Blaring

🥁
If you miss out on some specific people, it’s a damn good thing gongs and drums are blaring and firecrackers are going off.
//
有些人一旦错过了 真他妈谢天谢地 锣鼓喧天 鞭炮齐鸣。
Yǒuxiē rén yīdàn cuòguòle zhēn tā mā xiètiānxièdì luógǔ xuān tiān biānpào qí míng.
//
Hữu ta nhân nhất đán thác quá liễu chân tha mụ tạ thiên tạ địa la cổ huyên thiên tiên pháo tề minh.
Một số người một khi bỏ lỡ, thật sự cmn rất cảm ơn trời đất, chiêng trống huyên náo, pháo nổ đồng loạt vang lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *