Flowers Are Only Busy In Spring

I am more fluttering than flowers,
Flowers are only busy in spring.
//
我比杨花更飘荡,
杨花只是一春忙。
Wǒ bǐ yáng huā gèng piāodàng,
Yáng huā zhǐshì yī chūn máng.
//
Ngã bỉ dương hoa canh phiêu đãng,
Dương hoa chích thị nhất xuân mang.
//
Với ta hoa vẫn thua phiêu bạt,
Hoa chỉ bộn bề một độ xuân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *