Flower Of The Motherland

You thought that you were the flower of the motherland, turns out you’re just the leek of the society.
//
以为自己是祖国的花朵,结果是社会的韭菜。
Yǐwéi zìjǐ shì zǔguó de huāduǒ, jiéguǒ shì shèhuì de jiǔcài.
//
Dĩ vi tự kỷ thị tổ quốc đích hoa đóa, kết quả thị xã hội đích cửu thái.
Cứ tưởng mình là hoa khôi của quê hương, hóa ra lại là hoa hòe của xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *