Fish-Flavored Pork With Chicken Drumstick

🍲
No other waters could impress me for I’ve seen the vast seas,
Fish-flavored pork with chicken drumstick.
//
曾经沧海难为水,
鱼香肉丝配鸡腿。
Céngjīngcānghǎi nàn wéi shuǐ,
Yú xiāng ròu sī pèi jītuǐ.
//
Tằng kinh thương hải nan vi thủy,
Ngư hương nhục ti phối kê thối.
//
Từng ngắm biển xanh nước đáng gì,
Thịt băm hương cá với đùi gà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *