The first day at work, wanting to take leave... Thinking about the salary, forget it, forget it, workers don't deserve leave.
|

First Day Of Work

🌞💼😴
The first day at work, wanting to take leave… Thinking about the salary, forget it, forget it, workers don’t deserve leave.
//
上班第一天,想请假………想想工资,算了算了,打工人不配请假。
Shàngbān dì yī tiān, xiǎng qǐngjià………Xiǎng xiǎng gōngzī, suànle suànle, dǎgōng rén bùpèi qǐngjià.
//
Thượng ban đệ nhất thiên, tưởng thỉnh giả……… Tưởng tưởng công tư, toán liễu toán liễu, đả công nhân bất phối thỉnh giả.
//
Ngày đầu tiên đi làm, muốn xin nghỉ…… Ngẫm lại tiền lương, quên đi quên đi, người làm công không xứng xin nghỉ.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *