Find Out What You Are Capable

[12 Days Of Christmas, Day 12]
First find out what you are capable of, then decide who you are.
//
先找出你的能力所在,然后再决定你是谁。
Xiān zhǎo chū nǐ de nénglì suǒzài, ránhòu zài juédìng nǐ shì shéi.
//
Tiên hoa xuất nhĩ đích năng lực sở tại, nhiên hậu tái quyết định nhĩ thị thùy.
//
Đầu tiên hãy tìm hiểu xem khả năng của bạn đến đâu rồi hãy quyết định xem bạn là ai. – Tara Westover

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *