FEBRUARY 4, 2022

Thấy nói trong Tết nên ăn, nếu không lúc gặp mặt người khác mập lên 5kg chúng ta mới mập thêm có 2.5kg, có vẻ như điều kiện nhà chúng ta không bằng nhà người khác.
//
看见说春节期间该吃吃,要不见面了别人胖了十斤咱就胖五斤,显得咱家条件不如别人家似的拿捏了。
Kànjiàn shuō chūnjié qíjiān gāi chī chī, yào bù jiànmiànle biérén pàngle shí jīn zán jiù pàng wǔ jīn, xiǎndé zán jiā tiáojiàn bùrú biérén jiā shì de nǎniēle.
//
It is said that we should eat during Tet, or else we would gain five pounds if others gained ten pounds, and it looks like our family condition is not as good as others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *