FEBRUARY 26, 2021

Tôi vẫn thích một mình một người, không có cô phụ, không có lo lắng, không có cảm động, không có thất vọng.
Tết nguyên tiêu vui vẻ!
//
我还是喜欢我自己一个人,没辜负,没牵挂,没感动,也没失望。 ​ ​​​
元宵节快乐!
Wǒ háishì xǐhuān wǒ zìjǐ yīgè rén, méi gūfù, méi qiānguà, méi gǎndòng, yě méi shīwàng. ​ ​​​
Yuánxiāo jié kuàilè!
//
I still like myself alone, I’m not let down, not concerned, not moved, not disappointed.
Happy Lantern Festival!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *