FEBRUARY 22, 2022

Liệu chăng nhìn thấu hồng trần mới khiến giấc mộng nổi gió
Chỉ trong chớp mắt, người đi nhà trống
//
莫非看透红尘才会让梦 起了风
霎那之间人去楼空
Mòfēi kàntòu hóngchén cái huì ràng mèng qǐle fēng
Shà nà zhī jiān rén qù lóu kōng
//
Could it be that one must be enlightened about worldly affairs, before the dream can take flight
Suddenly, everyone is gone. The building is empty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *