FEBRUARY 18, 2022

Tôi không có thời gian để trẻ nghiêm túc, đến khi tôi hiểu ra, tôi chỉ có thể chọn già đi một cách nghiêm túc.
//
我来不及认真地年轻,待明白过来时,只能选择认真地老去。
Wǒ láibují rènzhēn dì niánqīng, dài míngbái guòlái shí, zhǐ néng xuǎnzé rènzhēn dì lǎo qù.
//
I have no time to be seriously young, and when I understand it, I can only choose to age seriously.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *