FEBRUARY 15, 2021

Cố gắng trở thành một cô gái vừa phải, tâm tính vừa phải, khí chất vừa phải, dáng người vừa phải, cuộc sống vừa phải.
//
努力做一个刚刚好的女孩, 心态刚刚好,气质刚刚好, 身材刚刚好,生活也刚刚好。
Nǔlì zuò yīgè gānggāng hǎo de nǚhái, xīntài gānggāng hǎo, qìzhí gānggāng hǎo, shēncái gānggāng hǎo, shēnghuó yě gānggāng hǎo.
//
Try to be a just right girl, with just right mentality, just right temperament, just right figure, just right life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *