You are currently viewing FEBRUARY 14, 2020 – 1

FEBRUARY 14, 2020 – 1

2020 là một năm tuyệt vời, đồng âm là “Yêu bạn yêu bạn” a. Quan trọng nhất chính là, cho dù virus vô tình, cũng vô pháp ngăn cản chúng ta yêu nhau.
//
2020是美好的一年,谐音是“爱你爱你”啊。最最重要的是,即便病毒无情,也无法阻止我们相爱。
//
2020 is a wonderful year, its homophony is “Love you love you”. Most importantly, even if the virus is ruthless, it cannot stop us from falling in love.

Leave a Reply