FEBRUARY 12, 2022

Người yêu bạn, bạn cau mày, anh ấy sẽ đau lòng; người không yêu bạn, bạn treo cổ, anh ấy nghĩ rằng bạn đang chơi xích đu.
//
爱你的人 你皱了眉 他都会心疼 不爱你的人 你上吊了 他都觉得你在荡秋千。
Ài nǐ de rén nǐ zhòule méi tā dūhuì xīnténg bù ài nǐ de rén nǐ shàngdiàole tā dōu juédé nǐ zài dàng qiūqiān.
//
The person who loves you will feel distressed when you frown; the person who doesn’t love you thinks you’re swinging when you hang yourself.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *