FEBRUARY 12, 2020

Tôi tình nguyện yêu người tôi không thể có, không muốn có một người tôi không cách nào yêu.
//
我宁愿爱上一个我不能拥有的人,也不想拥有一个我无法爱上的人。 ​​​​
Wǒ nìngyuàn ài shàng yīgè wǒ bùnéng yǒngyǒu de rén, yě bùxiǎng yǒngyǒu yīgè wǒ wúfǎ ài shàng de rén. ​​​​
//
I’d rather love someone I can’t have than have someone I can’t love. ​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *