FEBRUARY 10, 2021

Xin lỗi, hôm nay tôi đã làm bạn tức giận, nên tối thứ Năm này, tôi đã tổ chức một bữa tiệc Tết Nguyên Đán cho bạn trên VTV để bạn vui. Đừng hỏi tại sao, vì bạn xứng đáng.
//
对不起,今天惹你生气了,所以这周四晚上,我在中央电视台给你举办了春节晚会逗你开心,不要问为什么,因为你值得。
Duìbùqǐ, jīntiān rě nǐ shēngqìle, suǒyǐ zhè zhōu sì wǎnshàng, wǒ zài zhōngyāng diànshìtái gěi nǐ jǔbànle chūnjié wǎnhuì dòu nǐ kāixīn, bùyào wèn wèishéme, yīnwèi nǐ zhídé.
//
I’m sorry to make you angry today, so this Thursday night, I’ll hold a Spring Festival party on VTV to amuse you. Don’t ask me why, cause you’re worth it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *