DECEMBER 25, 2021

[12 days of Christmas, Day 1]
Bạn phải trả giá nhiều hơn những gì bạn được báo đáp hiện tại.
//
你得付出比你当下获得的回报更多。
Nǐ děi fù chū bǐ nǐ dāng xià huò dé de huí bào gèng duō。
//
You have to give more than you get in return right away.

Leave a Reply

Your email address will not be published.