DECEMBER 19, 2021

Nghĩ, nắng này, mưa này tới đá còn phai, còn bạc màu, thì con người có kẻ cũng phai đi chất người một chút, hay chín mười chút, hay trăm ngàn chút. Người ta ai cũng phai, phai ít còn người, phai nhiều chỉ còn con. Tại mưa nắng hết…
(Nguyễn Ngọc Tư)

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *