DECEMBER 17, 2019

Tây Du Ký nói cho chúng ta biết, phàm là yêu tinh có hậu đài đều được đón đi, không có hậu đài đều bị một gậy đánh chết.
//
西游记告诉我们,凡是有后台的妖精都被接走了,没后台的都被一棒打死了。
Xīyóu jì gàosù wǒmen, fánshì yǒu hòutái de yāojing dōu bèi jiē zǒule, méi hòutái de dōu bèi yī bàng dǎ sǐle.
//
Journey to the West tells us that all the monsters with a background are taken away, and those without a background are killed with the stick.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *