You are currently viewing DECEMBER 16, 2019

DECEMBER 16, 2019

Tôi đã từng muốn cầm ô để mưa khỏi làm ướt áo. Đáng tiếc sau này mới nhận ra, mưa rơi vốn dĩ vẫn luôn ở trong lòng. Áo quần tuy khô nhưng tâm hồn cũng cạn kiệt, không còn cách nào.
//
我曾经想撑一把雨伞,以防止雨淋湿。 不幸的是,后来我意识到,小雨一直在我心中。 尽管衣服是干的,灵魂仍然是干的,没有办法干。
//
I once wanted to hold an umbrella to prevent getting wet. Unfortunately, later I realized that light rain was always in my heart. Although the clothes are dry, the soul is also dried out, and there is nothing to do about it.

P.s.: Picture taken in Fenghuang Old Town, Hunan, China in 2019.

Leave a Reply