DECEMBER 16, 2019

Tôi đã từng muốn cầm ô để mưa khỏi làm ướt áo. Đáng tiếc sau này mới nhận ra, mưa rơi vốn dĩ vẫn luôn ở trong lòng. Áo quần tuy khô nhưng tâm hồn cũng cạn kiệt, không còn cách nào.
//
我曾经想撑一把雨伞,以防止雨淋湿。 不幸的是,后来我意识到,小雨一直在我心中。 尽管衣服是干的,灵魂仍然是干的,没有办法干。
Wǒ céngjīng xiǎng chēng yī bǎ yǔsǎn, yǐ fángzhǐ yǔ lín shī. Bùxìng de shì, hòulái wǒ yìshí dào, xiǎoyǔ yīzhí zài wǒ xīnzhōng. Jǐnguǎn yīfú shì gàn de, línghún réngrán shì gàn de, méiyǒu bànfǎ gàn.
//
I once wanted to hold an umbrella to prevent getting wet. Unfortunately, later I realized that light rain was always in my heart. Although the clothes are dry, the soul is also dried out, and there is nothing to do about it.

P.s.: Picture taken in Fenghuang Old Town, Hunan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.