Culture Can Be Expressed In Four Sentences

“Culture” can be expressed in four sentences: self-cultivation rooted in the heart; self-consciousness without reminder; freedom based on constraints; kindness for the sake of others. – Liang Xiaosheng ​​​
//
“文化”可以用四句话表达:植根于内心的修养;无需提醒的自觉;以约束为前提的自由;为别人着想的善良。- 梁晓声 ​​​
“Wénhuà” kěyǐ yòng sì jù huà biǎodá: zhí gēn yú nèixīn de xiūyǎng; wúxū tíxǐng de zìjué; yǐ yuēshù wèi qiántí de zìyóu; wèi biérén zhuóxiǎng de shànliáng. – Liángxiǎoshēng ​​​
//
Văn hóa khả dĩ dụng tứ cú thoại biểu đạt: thực căn vu nội tâm đích tu dưỡng; vô nhu đề tỉnh đích tự giác; dĩ ước thúc vi tiền đề đích tự do; vi biệt nhân trứ tưởng đích thiện lương. – Lương Hiểu Thanh ​​​
//
“Văn hóa” có thể được biểu đạt trong bốn câu: tự tu dưỡng từ trong tim; tự ý thức mà không cần nhắc nhở; tự do dựa trên ràng buộc; tử tế vì lợi ích của người khác. – Lương Hiểu Thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *