| |

Chess Philosophy

♟️🧠
If the chess game is divided into two, the philosophy of the first half is “not hesitation”, in the latter half it is “no regrets.” So is life.
//
如果将棋局一分为二,前半局的下棋哲学是“不犹豫”后半局的下棋哲学是“不后悔”。生活也是如此。
Rúguǒ jiāngqí jú yī fēn wéi èr, qiánbàn jú de xià qí zhéxué shì “bù yóuyù” hòu bàn jú de xià qí zhéxué shì “bù hòuhuǐ”. Shēnghuó yěshì rúcǐ.
//
Như quả tương kỳ cục nhất phân vi nhị, tiền bán cục đích hạ kỳ triết học thị” bất do dự” hậu bán cục đích hạ kỳ triết học thị” bất hậu hối”. Sinh hoạt dã thị như thử.
//
Nếu chia ván cờ thành hai nửa, triết lý của nửa ván đầu là “không do dự” thì triết lý của nửa ván sau là “không hối hận”. Đời người cũng vậy.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *