You might have realized that this “Quote of the day” section has become a large part of my website’s content. While I was picking up Chinese again in my late 30s after dropping it in my late 20s, I decided that the best way to study is to translate some quotes that I encountered into my mother tongue and English on the go.

These quotes may be funny or related to self-help. What’s better than being a better version of you while studying? Have fun with quotes in 3 languages. Check back here everyday for a new quote at 6:00 p.m. (GMT+7). Enjoy learning Vietnamese, Chinese, and English.

Also, if you haven’t known it yet, please check out the other series that I’ve maintained lately which is called Phrase of the day.

NOVEMBER 27, 2021

Đời người là những chuyến đi mà ta bước đi, với gió bụi bốn mùa, với những cảnh vật vô định, ta miệt mài luyện tập trên hành trình cuộc đời.
//
人生是一段旅程,我们行走在其中,带着四季的风尘,带着未知的风景,我们在人生旅途上苦苦修行。
Rénshēng shì yīduàn lǚchéng, wǒmen xíngzǒu zài qízhōng, dàizhe sìjì de fēngchén, dàizhe wèizhī de fēngjǐng, wǒmen zài rénshēng lǚtú shàng kǔ kǔ xiūxíng.
//
Life is a journey in which we walk, with the wind and dust of the four seasons, with the unknown scenery, and we practice hard on the journey of life.

Continue ReadingNOVEMBER 27, 2021

NOVEMBER 26, 2021

Đời người là một cuốn sách quá vội vàng, ta rưng rưng đọc đi đọc lại, người khôn ngoan đau buồn rời đi, kẻ ngu dại một mảnh cuồng hoan.
//
人生是一本太仓促的书,我们含泪一读再读,智者悲伤离去,愚者一片狂欢。
Rénshēng shì yī běn tài cāngcù de shū, wǒmen hán lèi yī dú zài dú, zhìzhě bēishāng lí qù, yúzhě yīpiàn kuánghuān.
//
Life is a book that is too hasty, we read it again and again in tears; the wise are gone in grief, and the fools are reveling.

Continue ReadingNOVEMBER 26, 2021

NOVEMBER 25, 2021

Đời người nhất định phải cảm ơn ba loại người: Thứ nhất là người nuôi bạn khôn lớn, thứ hai là người đỡ bạn lên khi bạn vấp ngã, thứ ba là người không rời bỏ bạn khi bạn trắng tay.
//
人的一生一定要感恩这三种人 一是把你养大的人 二就是在你跌倒的时候能够扶你起来的人 三就是你在一无所有的时候依然会对你不离不弃的人。
Rén de yīshēng yīdìng yào gǎn’ēn zhè sān zhǒng rén yī shì bǎ nǐ yǎng dà de rén èr jiùshì zài nǐ diédǎo de shíhòu nénggòu fú nǐ qǐlái de rén sān jiùshì nǐ zài yīwúsuǒyǒu de shíhòu yīrán huì duì nǐ bù lì bù qì de rén.
//
You must be grateful for these three kinds of people in your life. The first is the person who raised you. The second is the person who can help you up when you fall. The third is the person who will never leave you when you have nothing.

Continue ReadingNOVEMBER 25, 2021

NOVEMBER 24, 2021

Mọi việc của ngày hôm nay bạn đã tận tâm, tận ý, tận lực, bất kể kết quả như thế nào, bạn vẫn nên đi ngủ một cách vui vẻ. ——San Mao “San Mao thân mến”
//
今日的事情,尽心、尽意、尽力去做了,无论成绩如何,都应该高高兴兴地上床恬睡。——三毛《亲爱的三毛》
Jīnrì de shìqíng, jìnxīn, jìn yì, jìnlì qù zuòle, wúlùn chéngjī rúhé, dōu yīnggāi gāo gāoxìng xìng dì shàngchuáng tián shuì.——Sān Máo “Qīn’ài de Sān Máo”
//
Today’s things are done with all your heart, mind, and strength; regardless of the result, you should go to bed happily. ——San Mao “Dear San Mao”

Continue ReadingNOVEMBER 24, 2021

NOVEMBER 23, 2021

Mọi thứ đã là quá khứ, và khi bạn thức dậy là lúc bắt đầu.
//
一切的曾经都是过往,醒来时便是开始。
Yīqiè de céngjīng dōu shì guòwǎng, xǐng lái shí biàn shì kāishǐ.
//
Everything was in the past, and when you wake up, it is the beginning.

Continue ReadingNOVEMBER 23, 2021

NOVEMBER 22, 2021

50% chuyện đau đầu trên đời đều tan biến sau một giấc ngủ, 50% còn lại chờ ngủ dậy ta tính tiếp.
//
世界上一半的头痛在睡一觉后消失,另一半等待醒来,我们继续计算。
Shìjiè shàng yībàn de tóutòng zài shuì yī jué hòu xiāoshī, lìng yībàn děngdài xǐng lái, wǒmen jìxù jìsuàn.
//
Half of the headache in the world disappears after a sleep, the other half waits for us to wake up to continue to calculate.

Continue ReadingNOVEMBER 22, 2021

NOVEMBER 21, 2021

Có hai thứ làm con người lạc lối: một là dối trá, hai là dục vọng.
//
有两种东西让人迷失:一是谎言,二是欲望。
Yǒu liǎng zhǒng dōngxī ràng rén míshī: Yī shì huǎngyán, èr shì yùwàng.
//
There are two things that make people get lost: one is lie, and the other is desire.

Continue ReadingNOVEMBER 21, 2021

NOVEMBER 20, 2021

Có hai thứ làm con người chìm đắm: một là bia rượu, hai là danh lợi.
//
有两种东西让人沉醉:一是酒精,二是名声。
Yǒu liǎng zhǒng dōngxī ràng rén chénzuì: Yī shì jiǔjīng, èr shì míngshēng.
//
There are two things that make people intoxicated: one is alcohol, and the other is fame.

Continue ReadingNOVEMBER 20, 2021

NOVEMBER 19, 2021

Có hai thứ trói buộc con người: một là vật chất, hai là tình yêu.
//
有两种东西把人束缚:一是物质,二是爱情。
Yǒu liǎng zhǒng dōngxī bǎ rén shùfù: Yī shì wùzhí, èr shì àiqíng.
//
There are two things that bind people: one is material, and the other is love.

Continue ReadingNOVEMBER 19, 2021

NOVEMBER 18, 2021

Có hai thứ làm con người thức tỉnh: một là sự thật, hai là đau khổ.
//
有两种东西让人觉醒:一是真理,二是苦痛。
Yǒu liǎng zhǒng dōngxī ràng rén juéxǐng: Yī shì zhēnlǐ, èr shì kǔtòng.
//
There are two things that make people awaken: one is truth, and the other is misery.

Continue ReadingNOVEMBER 18, 2021