Food Is Love
|

Food Is Love

🧑🏻🍽️👶🏻 Eating your favorite foods as an adult is like hosting a grand feast for your younger self. // 长大后吃喜欢的食物,就是大方宴请小时候的自己。 Zhǎng dà hòu chī xǐhuān de shíwù, jiùshì dàfāng yànqǐng xiǎoshíhòu de zìjǐ. // Trường đại hậu cật hỉ hoan đích thực vật, tựu thị đại phương yến thỉnh tiểu thì hậu đích tự kỷ….

Relationship Wisdom
|

Relationship Wisdom

💑💬❤️ Mama says: Marry life and love can grow, marry love and it might wither in life. // 妈妈说:嫁给生活可以培养爱情,嫁给爱情会烂在生活里。 ​​​ Māmā shuō: Jià gěi shēnghuó kěyǐ péiyǎng àiqíng, jià gěi àiqíng huì làn zài shēnghuó lǐ. ​​​ // Mụ mụ thuyết: Giá cấp sinh hoạt khả dĩ bồi dưỡng ái tình, giá cấp ái tình…

Never Settle
|

Never Settle

👑💖🙅 Better to be loved by one than pursued by thousands, better to be understood by one than loved by many. // 万人追不如一人宠,万人宠不如一人懂。 Wàn rén zhuī bùrú yīrén chǒng, wàn rén chǒng bùrú yīrén dǒng. // Vạn nhân truy bất như nhất nhân sủng, vạn nhân sủng bất như nhất nhân đổng. // Vạn người…

Time Reveals All
|

Time Reveals All

💔⌛💖 Time will reveal every face to you, while long companionship will make you understand every heart. // 时间会让你看清每一张脸,久伴会让你知道每一颗心。 Shíjiān huì ràng nǐ kàn qīng měi yī zhāng liǎn, jiǔ bàn huì ràng nǐ zhīdào měi yī kē xīn. // Thì gian hội nhượng nhĩ khán thanh mỗi nhất trương kiểm, cửu bạn hội nhượng…

Forgiveness Journey
|

Forgiveness Journey

🌙💤💔 Forgive everything before going to bed. Forget it, I won’t go to sleep. I can’t forgive. // 睡前原谅所有事儿。算了不睡了,原谅不了。 Shuì qián yuánliàng suǒyǒu shì er. Suàn liǎo bù shuìle, yuánliàng bùliǎo. // Thụy tiền nguyên lượng sở hữu sự nhi. Toán liễu bất thụy liễu, nguyên lượng bất liễu. // Hãy tha thứ mọi thứ…

Self Sacrifice
|

Self Sacrifice

🤔💔😊 What is understanding? Does wronging yourself make you happy? // 善解人意是什么东西? 委屈自己让你开心吗? Shàn jiě rényì shì shénme dōngxī? Wěiqu zìjǐ ràng nǐ kāixīn ma? // Thiện giải nhân ý thị thập yêu đông tây? ủy khuất tự kỷ nhượng nhĩ khai tâm mạ? // Khéo hiểu lòng người là cái gì? Ủy khuất chính…

Sensitive Soul
|

Sensitive Soul

🌵💔😔 People only care about your feelings when you’re full of thorns. // 浑身都是刺 别人才会 在乎你的感受。 Húnshēn dōu shì cì bié réncái huì zàihū nǐ de gǎnshòu. // Hồn thân đô thị thứ biệt nhân tài hội tại hồ nhĩ đích cảm thụ. // Khắp cơ thể đều có gai, người khác mới quan tâm…

Broken Bike Blues
|

Broken Bike Blues

🚲😢👎 It’s not that she doesn’t want to laugh while riding a bike, it’s that you always make her cry on your broken bike. // 不是她不愿坐自行车上笑,是你骑个破自行车还老让她哭。 Bùshì tā bù yuàn zuò zìxíngchē shàng xiào, shì nǐ qí gè pò zìxíngchē hái lǎo ràng tā kū. // Bất thị tha bất nguyện tọa tự hành xa…

Safety First
|

Safety First

🛵😓👷 Working is exhausting, but I can’t cry because it’s unsafe to wipe tears while riding a motorcycle. // 打工好累 但我不能哭 因为骑摩托车的时候擦眼泪不安全。 Dǎgōng hǎo lèi dàn wǒ bùnéng kū yīnwèi qí mótuō chē de shíhòu cā yǎnlèi bù ānquán. // Đả công hảo luy đãn ngã bất năng khốc nhân vi kỵ ma thác xa…