JANUARY 5, 2022

[12 Days Of Christmas, Day 12]
Bạn phải trải qua quá trình cố gắng, thất bại, rồi lại cố gắng.
//
你得经历努力失败再努力的过程。
Nǐ děi jīnglì nǔlì shībài zài nǔlì de guòchéng.
//
You have to go through the process of trying, failing and trying again.

Continue ReadingJANUARY 5, 2022

JANUARY 4, 2022

[12 Days Of Christmas, Day 11]
Bạn phải phạm sai lầm để mình trông như một kẻ ngốc.
//
你得犯错,让你自己看起来跟个傻子一样。
Nǐ děi fàncuò, ràng nǐ zìjǐ kàn qǐlái gēn gè shǎzi yīyàng.
//
You have to make mistakes and let yourself look like an idiot.

Continue ReadingJANUARY 4, 2022

JANUARY 3, 2022

[12 Days Of Christmas, Day 10]
Bạn phải quan tâm đến người khác nhiều hơn họ quan tâm đến bạn.
//
你得比别人在乎你更在乎他们。
Nǐ děi bǐ biérén zàihū nǐ gèng zàihū tāmen.
//
You have to care more about others than they care about you.

Continue ReadingJANUARY 3, 2022

JANUARY 2, 2022

[12 Days Of Christmas, Day 9]
Bạn phải nghiền ngẫm các chi tiết, mặc dù bỏ qua chúng sẽ dễ dàng hơn.
//
你得死抠细节,虽然放过它们会更容易。
Nǐ děi sǐ kōu xìjié, suīrán fàngguò tāmen huì gèng róngyì.
//
You have to grind out the details when it’s easier to shrug them off.

Continue ReadingJANUARY 2, 2022

JANUARY 1, 2022

[12 Days Of Christmas, Day 8 – New Year’s Day]
Bạn phải thể hiện ra thành quả, mặc dù bạn cũng có thể lựa chọn kiếm cớ.
//
你得展现出成果,虽然你也可以选择找借口。
Nǐ děi zhǎnxiàn chū chéngguǒ, suīrán nǐ yě kěyǐ xuǎnzé zhǎo jièkǒu.
//
You have to deliver results when making excuses is an option.

Continue ReadingJANUARY 1, 2022

DECEMBER 31, 2021

[12 Days Of Christmas, Day 7, New Year’s Eve]
Bạn phải học cách lãnh đạo, ngay cả khi chưa có ai theo bạn.
//
你得学会领导,哪怕还没有任何人在跟随你。
Nǐ děi xuéhuì lǐngdǎo, nǎpà hái méiyǒu rènhé rén zài gēnsuí nǐ.
//
You have to lead when no one else is following you yet.

Continue ReadingDECEMBER 31, 2021

DECEMBER 30, 2021

[12 Days Of Christmas, Day 6]
Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ trước những hạn chót hoàn toàn vô lý.
//
你得在那些完全不合理的最后期限前完成任务。
Nǐ děi zài nàxiē wánquán bù hélǐ de zuìhòu qíxiàn qián wánchéng rènwù.
//
You have to meet deadlines that are unreasonable.

Continue ReadingDECEMBER 30, 2021

DECEMBER 29, 2021

[12 days of Christmas, Day 5]
Bạn phải buộc mình dậy sớm khi bạn muốn nằm trên giường.
//
你得在你想赖床的时候强迫自己早起。
Nǐ děi zài nǐ xiǎng lài chuáng de shíhòu qiǎngpò zìjǐ zǎoqǐ.
//
You have to force yourself to get up early when you want to stay in bed.

Continue ReadingDECEMBER 29, 2021

DECEMBER 28, 2021

[12 days of Christmas, Day 4]
Bạn phải đối xử thân thiện với những người tàn nhẫn với bạn.
//
你得友好对待那些残忍对你的人。
Nǐ děi yǒu hǎo duì dài nà xiē cán rěn duì nǐ de rén.
//
You have to be kind to people who have been cruel to you.

Continue ReadingDECEMBER 28, 2021