JUNE 27, 2020

Khi thiếu tráng gắng chơi cho đủ, Kẻo về già lụ khụ mới ra đi. Da mồi tóc bạc quản … More

JUNE 26, 2020

Hãy còn trăng gió, gió trăng, Đừng lo lắng thanh xuân bất tái. Ông xanh có một ngày ngoảnh lại, … More

APRIL 1, 2020

[Cũng là ngồi, nhưng muốn ngồi ở đây / I’d rather be sitting here] Lặng ngồi đây ngày hạ, Suốt … More

JANUARY 30, 2020

[Mùng 6 Tết Canh Tý] Xuân đang là một thoáng Lại sắp hết Tết rồi Ra Giêng ngày tháng rộng … More

Tuyệt Tri Xuân Ý Hảo

[Mùng 5 Tết Canh Tý] Tuyệt tri xuân ý hảo, Tối nại khách sầu hà? // 绝知春意好, 最奈客愁何? Jué zhīchūn … More