Time Passes

🕰️💭
Now I understand “old days”
Are the things just passed.
//
现在我明白了”过去”这个词的意思
就是那些,刚刚过去的东西。
Xiànzài wǒ míngbáile”guòqù”zhège cí de yìsi
Jiùshì nàxiē, gānggāng guòqù de dōngxī.
//
Hiện tại ngã minh bạch liễu” quá khứ” giá cá từ đích ý tư
Tựu thị na ta, cương cương quá khứ đích đông tây.
//
Bây giờ tôi hiểu “ngày xưa”
Chính là những thứ, mới vừa trôi qua.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *