Brave Teenagers Choose Love

Adults choose the world, brave teenagers choose love.
//
成年人选择世界, 勇敢的少年选择爱。
Chéngnián rén xuǎnzé shìjiè, yǒnggǎn de shàonián xuǎnzé ài.
//
Thành niên nhân tuyển trạch thế giới, dũng cảm đích thiếu niên tuyển trạch ái.
//
Người trưởng thành lựa chọn thế giới, thiếu niên dũng cảm lựa chọn yêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *