Be Persistent All Your Life

Be persistent all your life,
Wait for a full bloom;
Stick to it all your life,
Wait for a prosperous time.

Even as the years go by,
Even if the world is vicissitudes,
Pour out your blood
Just for
The enchanting moment of life.
//
倾一世执着,
等一次怒放;
倾一生坚守,
等一次繁华。

哪怕岁月蹉跎,
哪怕世事沧桑,
倾一腔热血
只为
生命妖娆的瞬间。
Qīng yīshì zhízhuó,
Děng yīcì nùfàng;
Qīng yīshēng jiānshǒu,
Děng yīcì fánhuá.

Nǎpà suìyuè cuōtuó,
Nǎpà shìshì cāngsāng,
Qīng yī qiāng rèxuè
Zhǐ wèi
Shēngmìng yāoráo de shùnjiān.
//
Cả một đời kiên trì
Chờ một lần hoa nở,
Thủ vững suốt cả đời,
Chờ một lần phồn hoa.

Dù phí hoài năm tháng,
Dù thế sự tang thương,
Đổ một bầu nhiệt huyết
Chỉ vì
Sinh mệnh xinh đẹp trong nháy mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *