Autumn Is The Season For Longing

Autumn is the season for longing. What song are you listening to at the moment, and who are you missing?
//
秋天是适合思念的季节,不知道此刻的你在听什么歌,又在思念谁呢?
Qiūtiān shì shìhé sīniàn de jìjié, bù zhīdào cǐkè de nǐ zài tīng shénme gē, yòu zài sīniàn shéi ne?
//
Thu thiên thị thích hợp tư niệm đích quý tiết, bất tri đạo thử khắc đích nhĩ tại thính thậm ma ca, hựu tại tư niệm thùy ni?
//
Mùa thu là mùa nhớ nhung, không biết lúc này bạn đang nghe bài hát nào và đang nhớ ai?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *